O České glaukomové společnosti

Milé kolegyně, milí kolegové - členové ČGS!

V říjnu roku 1998 bylo u ministerstva vnitra zaregistrováno občanské sdružení Česká glaukomová společnost. Nápad se zrodil v hlavě prim. MUDr. Petra Výborného,CSc., který také vypracoval stanovy společnosti. Poté oslovil dr. Peškovou a mne - sdružil nás společný cíl rozhýbat poněkud stojaté vody v činnosti České glaukomové sekce při ČOS. Prvni reakce na oznámení vzniku ČGS byly velmi různorodé - od nadšení až po odsuzování a očekávání, co to přinese. Zlomovým bylo naše prezentační vystoupení při glaukomovém dni na Homolce v prosinci 1998, ve kterém jsme seznamili širokou oftalmologickou veřejnost s cíli a plány ČGS.

Byli jsme velmi rádi, že jsme ke spolupráci přemluvili doc. Evu Růžičkovou, předsedkyni glaukomové sekce, a těšili se z každé přihlášky do společnosti. Do ustavující valné hromady jich přišlo 188, k dnešnímu dni čítá ČGS 260 členů. Valná hromada zvolila první výbor ČGS, kam kromě zakládajicich členů byly zvoleny doc. Růžičková a dr. Hornová. Na první schůzce nového výboru v dubnu 1999 jsem pak byla pro mne velmi překvapivě zvolena první prezidentkou ČGS. Po celé funkční období, které nyní končí, se výbor zpravidla měsíčně scházel a řešil celou řadu problemů.

Činnosti ČGS jsme se snažili dát určitý řád a stanovili jsme jasné priority:

  1. Kontinuální vzdělávání
  2. Projekt prevence glaukomu
  3. Program pro mladé glaukomatology.

ČGS získala jako jedna z prvních v ČR akreditaci ČLK pro organizaci kontinuálního vzdělávání, a proto mohla certifikovat kurzy ČGS v ÚVN, kurzy ČGS ve výukovém středisku Alconu, kurzy pořádané v rámci výročních sjezdů ČOS i kongres 2000. Přínosným podnětem byly pracovní snídaně na kongresu ČGS 2000, výroční ceny ČGS udělované jedenkrát ročně za nejvýznamnější práce v problematice glaukomu. Umožnili jsme 3 mladým lékařům jedenkrát ročně pobyt na prestižních zahraničních klinikách, v roce 2000 jsme mohli vyslat na kongres EGS do Londýna 18 lékařů.

S velkým ohlasem se setkaly obě Glaucoma live surgery v Hradci Králové a v Praze. Zahraniční kontakty jsme utužili při Mezinárodním glaukomovém sympoziu v Praze v roce 2001. V tomto roce jsme také realizovali první část projektu prevence glaukomu v České republice "Česká republiko, neslepni", kde jsme informovali laickou veřejnost o existenci a nebezpečí glaukomu. Velmi příjemným zakonačním akce bylo adventní setkání v divadle Ungelt.

Našim členům od začátku roku 2002 nabízíme možnost vypůjčit si časopis, učebnice a CD-ROM s odbornou problematikou. Bližší informace budou po kongresu ČGS 2002 na webových stránkách ČGS www.glaukom.cz.

Vedle úspěchů jsou samozřejmě i věci, kde se nám nedařilo, tak jak bychom si přáli, sem na prvním místě patří naše jednáni s pojišťovnami a "boj o tonometry".

Webové stránky ČGS, kterým nyní chceme věnovat více pozornosti, by se měly stát místem nejtěsnějšího kontaktu mezi výborem a členskou základnou. Zde právě v rubrice kontakty bychom rádi řešili Vaše aktuální problémy - nejenom odborné, ale i ty organizační... Mám na mysli nikdy nekončící boj s pojišťovnami...

Tato ročenka je shrnutím aktivit ČGS za první 3 roky existence. To, co se podařilo i nepodařilo, nejlépe ohodnotíte Vy, členové ČGS.
Pro mne samotnou to byly velice zajimavé tři roky, kdy se mi rozkrylo, komu jde o věc a komu jde o vlastní prospěch, kdo je schopen a ochoten přiložit ruku k dílu a kdo se jenom umí dobře a pohodlně vézt...

V závěru ročenky potom najdete stručného průvodce glaukomovým onemocněním z pera doc. Růžičkové, vědecké sekretářky ČGS.
Rok 2002 bude ve znamení voleb do nového výboru ČGS, kongresu 2002 v Teplicích, Pražské glaukomové debaty při příležitosti výročního sjezdu ČOS. Pokračovat bude Projekt prevence glaukomu v ČR - oslovíme praktické lékaře, chystáme překlad knihy prof. Flammera Glaukom, založení pacientské sekce ČGS. Proběhne opět výběrové řízení na zahraniční stáž, budeme hledat laureáty výroční ceny ČGS 2002, proběhnou další jednání s pojišťovnami...

Děkuji všem za spolupráci a těším se na shledání na dalších akcích České glaukomové společnosti.

MUDr. Ivana Liehneová, prezidentka ČGS

Aktuality

Pozvánka na Kurz Glaukomové chirurgie

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
v rámci letoštních osvětových aktivit u příležitosti Světového týdne glaukomu jsme se
společně rozhodli zvýšit kvalifikaci glaukomových specialistů a připravili jsme inovativní
koncept kurzu glaukomové chirurgie.