Stručný průvodce glaukomovým onemocněním

Glaukom je generický termín pro specifickou oční chorobu, která má mnoho příčin a různé klinické projevy. Glaukos v souladu s "Ethymologickým slovníkem řeckého jazyka", jehož autorem je Chantraine, znamená jako barva moře. Glaucoma vyjadřuje tedy stav oka, jehož zornice má nazelenalý odraz mořské vody. Řekové nezamýšleli termínem glaukoma určitou oční chorobu, ale pouze charakteristický vzhled zornice, jenž je běžný pro odlišení dalších pathologických entit, zvláště katarakty.

Glaukomy - jeden z nejzávažnějších problémů oftalmologie - patří na čelní místo mezi příčinami slepoty, na které se podílí v celosvětovém měřítku 13 %. Přibližně 1, 5 až 2 %populace nad 40 let věku má glaukomové poškození zrakového nervu spojené se ztrátou vidění a zorného pole. Výskyt stoupá s přibývajícím věkem až na 3, 5 % u osob ve věku 70 -75 let. Je celá řada typů glaukomů, které postihují i mladší generaci, a tak se glaukom stává celospolečenským problémem. Je na vědním oboru a na očních specialistech, aby problém řešení diagnostiky a léčby glaukomu byl co nejkomplexnější a odpovídal zavádění nových diagnostických a terapeutických postupů do praxe. Patogeneze je složitá a její výklad se mění v závislosti na rozvoji základních věd, metod sledování a léčení.

Závěrem mi dovolte, abychom si odpověděli na některé důležité otázky problematiky glaukomu a podtrhli některá důležitá fakta.

Jak bychom měli glaukom definovat?
Chronické, progresivní onemocnění, které buď má, či nemá zvýšený nitrooční tlak, se změnami na optickém disku, ve vrstvě nervových vláken s následnými abnormalitami zorného pole.

Jaká je bezpečná hladina nitroočního tlaku u glaukomu?
Taková, při které nedochází k rozvoji či progresi glaukomových změn.

Co značí v praxi časná diagnóza glaukomu?
Nález glaukomových změn na disku zrakového nervu, abnormality ve vrstvě nervových vláken v takovém stadiu, kdy ještě nejsou přítomny žádné změny funkční.

Jak často by se měly vyšetřovat?:

  • disk zrakového nervu s fotografií - 1x ročně
  • zorné pole a vrstva nervových vláken - 2x ročně

Dosavadní výsledky naznačují, že glaukomová optická neuropatie je multifaktoriální choroba s mnoha systémovými a okulárními faktory, které působí v různých kombinacích s cílem porušit krevní oběh v optickém nervu.

Nejdůležitějším předpokladem pro pochopení vaskulární etiologie glaukomové optické neuropatie by měly být znalosti faktorů ovlivňujících průtok krve v terči. Je-li tomu skutečně tak, pak se zde objevuje důležitý náznak dalšího směru léčby glaukomu. Jelikož je stále ještě nitrooční tlak jediným parametrem, který lze změřit a kterým lze manipulovat, existuje logický důvod jeho snižování, přestože víme, že je absurdní, aby pouhé snížení nitroočního tlaku bylo prospěšné všem glaukomatikům. Právě toto zůstává onou záhadou glaukomového onemocnění.

doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.

Aktuality

Sympozium České glaukomové společnosti.

V rámci 10. Světového glaukomového kongresu se uskuteční sympozium České glaukomové společnosti ve středu 28. června 2023
Roma Convention center La Nuvola, Viale Asia, 40/44, 00144 Řím, Itálie

Granty ČGS pro rok 2023

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2023 opět cestovní grant ve výši 20.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu

Změna a rozšíření úhrad glaukomových operací

Díky proběhlým jednáním s Ministerstvem zdravotnictví ČR a zdravotními pojišťovnami došlo od 1. ledna 2023 k změně a rozšíření úhrad glaukomových operací ze zdravotního pojištění.  Vytvořeny byly nové kódy