Stručný průvodce glaukomovým onemocněním

Glaukom je generický termín pro specifickou oční chorobu, která má mnoho příčin a různé klinické projevy. Glaukos v souladu s "Ethymologickým slovníkem řeckého jazyka", jehož autorem je Chantraine, znamená jako barva moře. Glaucoma vyjadřuje tedy stav oka, jehož zornice má nazelenalý odraz mořské vody. Řekové nezamýšleli termínem glaukoma určitou oční chorobu, ale pouze charakteristický vzhled zornice, jenž je běžný pro odlišení dalších pathologických entit, zvláště katarakty.

Glaukomy - jeden z nejzávažnějších problémů oftalmologie - patří na čelní místo mezi příčinami slepoty, na které se podílí v celosvětovém měřítku 13 %. Přibližně 1, 5 až 2 %populace nad 40 let věku má glaukomové poškození zrakového nervu spojené se ztrátou vidění a zorného pole. Výskyt stoupá s přibývajícím věkem až na 3, 5 % u osob ve věku 70 -75 let. Je celá řada typů glaukomů, které postihují i mladší generaci, a tak se glaukom stává celospolečenským problémem. Je na vědním oboru a na očních specialistech, aby problém řešení diagnostiky a léčby glaukomu byl co nejkomplexnější a odpovídal zavádění nových diagnostických a terapeutických postupů do praxe. Patogeneze je složitá a její výklad se mění v závislosti na rozvoji základních věd, metod sledování a léčení.

Závěrem mi dovolte, abychom si odpověděli na některé důležité otázky problematiky glaukomu a podtrhli některá důležitá fakta.

Jak bychom měli glaukom definovat?
Chronické, progresivní onemocnění, které buď má, či nemá zvýšený nitrooční tlak, se změnami na optickém disku, ve vrstvě nervových vláken s následnými abnormalitami zorného pole.

Jaká je bezpečná hladina nitroočního tlaku u glaukomu?
Taková, při které nedochází k rozvoji či progresi glaukomových změn.

Co značí v praxi časná diagnóza glaukomu?
Nález glaukomových změn na disku zrakového nervu, abnormality ve vrstvě nervových vláken v takovém stadiu, kdy ještě nejsou přítomny žádné změny funkční.

Jak často by se měly vyšetřovat?:

  • disk zrakového nervu s fotografií - 1x ročně
  • zorné pole a vrstva nervových vláken - 2x ročně

Dosavadní výsledky naznačují, že glaukomová optická neuropatie je multifaktoriální choroba s mnoha systémovými a okulárními faktory, které působí v různých kombinacích s cílem porušit krevní oběh v optickém nervu.

Nejdůležitějším předpokladem pro pochopení vaskulární etiologie glaukomové optické neuropatie by měly být znalosti faktorů ovlivňujících průtok krve v terči. Je-li tomu skutečně tak, pak se zde objevuje důležitý náznak dalšího směru léčby glaukomu. Jelikož je stále ještě nitrooční tlak jediným parametrem, který lze změřit a kterým lze manipulovat, existuje logický důvod jeho snižování, přestože víme, že je absurdní, aby pouhé snížení nitroočního tlaku bylo prospěšné všem glaukomatikům. Právě toto zůstává onou záhadou glaukomového onemocnění.

doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.

Aktuality

VOLBY VÝBORU a DOZORČÍ RADY ČGS NA OBDOBÍ 2018 – 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
na základě platných stanov České glaukomové společnosti, z.s. (ČGS) bylo vyhlášeno první kolo voleb do výboru a dozorčí rady ČGS na léta 2018 – 2021.

Členské příspěvky za rok 2018

Prosíme Vás o úhradu členských příspěvků do ČGS za rok 2018 a v případě neuhrazení let minulých také za rok 2017.

Na základě rozhodnutí výboru ČGS budou dle platných stanov členové, kteří neuhradili v posledních 2 letech, vyřazeni z databáže členů ČGS.

Návrh kandidáta na cenu ČGS

Milé kolegyně a kolegové, 

zaujala Vás v minulém roce zajímavá odborná publikace, článek či přednáška k tématu glaukomového onemocnění? Pak navrhněte svého kandidáta na cenu ČGS za rok 2017.